نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، انتخاب رشته ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  • انتخاب رشته ارشد آزاد، مهندسی مکانیک، انتخاب رشته ارشد کنکور سراسری، انتخاب رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی مکانیک

  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد کنکور آزاد رشته مهندسی مکانیک

  • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرشما

  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند

انتخاب رشته ی امسال، هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته:

انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد، امری است مهم و سرنوشت ساز و این موضوع باید با اطلاعات کامل و دقیق از انتخاب رشته و نحوه ی انجام آن صورت پیرد. لذا مرکز مشاوره طی تجربیات خود در این زمینه، تصمیم به ارائه ی نرم افزار انتخاب رشته نموده است که داوطلبان بتوانند انتخاب خود را تا حد ممکن دقیق و هوشمندانه با ضریب خطای مینیمم انجام دهند. در این نرم افزار، کاربران با استفاده از رتبه و تراز احتمالی خود می توانند میزان احتمال قبولی خود را در دانشگاه های مورد نظر خود بدست آورند. همچنین می توانند با استفاده از آن لیست کامل از دانشگاه هایی را که در سال گذشته، داوطلبان در آن ها پذیرفته شده اند را مشاهده نمایند.

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان، نگرانی از محل قبولی می باشد چرا که داوطلبان ارشد، اکثراً در مرحله ای از زندگی قرار گرفته اند که امکان ادامه ی تحصیل در خارج از محل سکونت خود را با توجه به وضعیت تأهل و یا شاغل بودن و دلایل دیگر دارا نیستند و توجه به این موضوع در مقطع ارشد خیلی بیشتر از مقطع کارشناسی به چشم می خورد. لذا داوطلبان در هنگام انتخاب رشته ی خود باید توجه کامل به کد محل تحصیل انتخابی خود نمایند و با توجه به بومی و غیر بومی بودن،  دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایند. در همین راستا نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد می تواند با استفاده از محل سکونت کاربر و رتبه و تراز احتمالی، امکان قبولی در دانشگاه های شهر محل سکونت و نزدیک ترین دانشگاه هایی که امکان تحصیل در دوره ی مورد نظر در آن ها وجود دارد را بررسی نماید. در جدول زیر می توانید نمونه کارنامه  های مختلف داوطلبان را در سال های گذشته مشاهده نمایید:

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی 17.78 1 3690 1947 1988 3040 مجاز 1947 12616 مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی 40 2 3147 2516 2583 6114 مجاز 2516 13296 مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت 3.33 3 3168 2390 2455 5805 مجاز 2390 12875 مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا 1.67 4 3577 2035 2084 2687 مجاز 2035 16748 مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل 1.67 5 3480 2011 2063 2635 مجاز 2011 16541 مجاز
ساخت و تولید سفید 6 3493 1863 1917 2754 مجاز 1863 16582 مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2 سفید 7 3362 2200 2263 3164 مجاز 2200 7757 مجاز
دروس پایه پزشکی سفید 8 3171 2395 2458 3515 مجاز 2395 12720 مجاز
نام  رشته ی امتحانی اول : مجموعه ی  رشته ی مکانیک  

معدل مؤثر: 16.52

 

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی 3.33 1 5462 323 333 3040 مجاز 323 12616 مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی 33.33 2 5569 293 299 6114 مجاز 293 13296 مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت 60 3 5918 227 233 5805 مجاز 227 12875 مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا 33.33 4 5454 333 340 2687 مجاز 333 16748 مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل 5 5 5759 246 252 2635 مجاز 246 16541 مجاز
ساخت و تولید سفید 6 4685 593 606 2754 مجاز 593 16582 مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2 سفید 7 5278 377 385 3164 مجاز 377 7757 مجاز
دروس پایه پزشکی سفید 8 5250 389 399 3515 مجاز 389 12720 مجاز
معدل مؤثر: 15.91

 نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی 7.78 1 5462 323 333 3040 مجاز 323 12616 مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی 33.33 2 5569 293 299 6114 مجاز 293 13296 مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت 46.67 3 5918 227 233 5805 مجاز 227 12875 مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا 45 4 5454 333 340 2687 مجاز 333 16748 مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل 45 5 5759 246 252 2635 مجاز 246 16541 مجاز
ساخت و تولید سفید 6 4685 593 606 2754 مجاز 593 16582 مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2 سفید 7 5278 377 385 3164 مجاز 377 7757 مجاز
دروس پایه پزشکی سفید 8 5250 389 399 3515 مجاز 389 12720 مجاز
معدل مؤثر: 15.20

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی سفید 1 6419 104 108 3040 مجاز 104 12616 مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی سفید 2 7412 42 42 6114 مجاز 42 13296 مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت 70 3 7583 39 39 5805 مجاز 39 12875 مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا 56.67 4 6771 79 81 2687 مجاز 79 16748 مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل 55 5 6992 62 62 2635 مجاز 62 16541 مجاز
ساخت و تولید سفید 6 6809 71 72 2754 مجاز 71 16582 مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2 سفید 7 7072 52 52 3164 مجاز 52 7757 مجاز
دروس پایه پزشکی سفید 8 7478 36 36 3515 مجاز 36 12720 مجاز
معدل مؤثر: 18.43

 

نام درس نمره به درصد کد ضریب نمره کل رتبه داوطلب در سهمیه رتبه داوطلب بدون سهیمه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره روزانه نتیجه در دوره روزانه رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر وزانه آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه نتیجه در دوره های غیر روزانه
زبان عمومی و تخصصی سفید 1 3837 1675 1713 3040 مجاز 1675 12616 مجاز
ریاضی / ریاضی عمومی 1و 2 – معادلات / دیفرانسیل – ریاضی مهندسی 10 2 4210 1035 1063 6114 مجاز 1035 13296 مجاز
حرارت و سیالات / ترمودینامیک – مکانیک سیالات / انتقال حرارت 63.33 3 4781 680 695 5805 مجاز 680 12875 مجاز
جامدات / استاتیک – مقاومت مصالح – طراحی / اجزا 20 4 4009 1343 1378 2687 مجاز 1343 16748 مجاز
دینامیک و ارتعاشات / دینامیک – ارتعاشات – دینامیک ماشین – کنترل سفید 5 4413 888 909 2635 مجاز 888 16541 مجاز
ساخت و تولید سفید 6 3124 2645 2717 2754 مجاز 2645 16582 مجاز
مبانی بیو مکانیک 1و2 سفید 7 3797 1524 1563 3164 مجاز 1524 7757 مجاز
دروس پایه پزشکی سفید 8 3985 1163 1196 3515 مجاز 1163 12720 مجاز
معدل مؤثر: 14.70

 

با چه رتبه در چه رشته ای؟

پس از شهر محل تحصیل، رشته ی مورد علاقه، مهم ترین فاکتور برای انتخاب رشته ی داوطلبان می باشد. اینکه در رشته و گرایش مورد علاقه ی خود در مقطع ارشد به ادامه تحصیل بپردازند، یکی از ایده آل های داوطلبان می باشد اما باید به این نکته توجه نمود کهدر میدان نبرد نباید خیلی خوش بینانه به موضوع نگاه کرد. چرا که ممکن است نگاه خوش بینانه کمی ما را از واقعیت دور نماید. ما به داوطلبان توصیه می کنیم با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته ی ارشد و با توجه به رتبه  و تراز وارد شده، امکان قبولی در دانشگاه های مختلف را بررسی نمایند.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد مکانیک:

با استفاده از نرم افزار می توان احتمال قبول شدن در رشته ی مکانیک را در گرایش های مختلف آن با توجه به دانشگاه های مورد نظر بررسی نمود. تمام تلاش در انتخاب رشته، انتخاب دقیق و هوشمندانه با استفاده از اطلاعاتی دقیق و کامل و جامع می باشد. لذا هر چه به موضوع واقع بینانه تر نگاه کنیم، می توانیم انتخابی به دور از احساسات داشته باشیم.

جهت اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک کلیک نمایید

دقیق و هوشمندانه به سیبل انتخاب خود بزن

علاقه مندان میتوانند جهت تخمین احتمال قبولی خود در رشته مهندسی مکانیک با مشاوران مرکز انتخاب رشته تماس گرفته و بررسی نمایند که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک میتوانند در کدام دانشگاه نمره قبولی کسب نمایند.همچنین مشاورین این مرکز به شما اطلاعاتی میدهند که داوطلبان سال گذشته با رتبه شما در مقطع کارشناسی ارشد چه نتایجی گرفتند و در کدام دانشگاه قبول شدند.

مشاورین این مرکز در موضوعات زیر به شما مشاوره میدهند:

  • مهندسی مکانیک و دانشگاه مورد نظرتان، سال گذشته در رشته مهندسی مکانیک با چه رتبه ای دانشجو گرفته شد
  • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی میتوان قبول شد؟
  • مشاوره تلفنی انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری و آزاد و بهترین انتخاب که شانس قبولی شما در آن بیشتر است
  • مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، انتخاب رشته ارشد، انتخاب رشته ارشد آزاد
  • انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تماس با مشاور