نرم افزار انتخاب رشته  حقوق جزا و جرم شناسی

 • نرم افزار انتخاب رشته  حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق جزا و جرم شناسی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

 

با توجه به پیشرفت در دنیای اطلاعات و گستردگی آمار موجود در باب انتخاب رشته ی دانشگاهی، هر دانشجو در زمان انتخاب رشته ی ارشد نیازمند یک برنامه ریزی جامع و دقیق است تا بتواند بهترین نحو ممکن انتخاب رشته کند. نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره با بررسی دقیق آمار و اطلاعات درباره ی انتخاب رشته به دانشجوی ارشد این اطمینان را می دهد که انتخاب رشته ای هوشمندانه و منطقی داشته باشد. برای مثال دانشجو می تواند با وارد کردن رتبه و تراز خود از رشته و گرایش ها، هم چنین دانشگاهی که درصد قبولی در آن بیشتر است مطلع شود. این امر علاوه بر دادن نگاهی واقع بینانه به دانشجو،‌او را از علایق و ایده آل هایش دور نمی کند و بهترین انتخاب رشته را برای او در پی دارد.

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از بیشترین پرسش های مطرح شده توسط داوطلبان کنکور ارشد این است تکه با این رتبه کجا قبول می شوم؟ دانشجویان ارشد می توانند با آگاهی از تراز و رتبه ی تقریباً مشابه با رتبه ی خودشان، پاسخ منطقی ای برای این پرسش پیدا کنند. این امر تنها زمانی ممکن است که از نرم افزار خانه ی مشاوره استفاده کنند و با وارد کردن تراز و رتبه از رشته و دانشگاه پذیرفته شدگان دوره های پیش مطلع شوند و با استفاده از نتایج نرم افزار از دانشگاه ها و رشته هایی که احتمالی قبولی در آن ها بیشتر است مطلع شوند و در ادامه چند کارنامه از داوطلبان

کارشناسی ارشد مجموعه ی حقوق آورده می شود که برای اطلاع از گرایش حقوق جزا و جرم شناسی باید ضریب سوم (گرایش سوم) مورد بررسی قرار بگیرد.

نمونه کارنامه 1

نمرات اکتسابی
  وضعیت داوطلب در هر گرایش نمره به درصد نام درس
35.55 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق مدني
غير مجاز 682 4092 4032 3450 8و1 سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 395 2457 2429 2862 2 سفيد ائين دادرسي مدني
مجاز 341 8 8 9083 3 91.11 متون فقه
غير مجاز 152 1752 1732 3626 4 65.55 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 493 3925 3878 2501 5 68.88 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 479 1995 1960 3880 6 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 161 178 174 6288 7 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 152 4369 4356 2874 9 سفيد حقوق اساسي
سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
17.3 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: 86.66 ائين دادرسي كيفري
سفيد حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 2

  1- نمرات اکتسابي
     وضعيت داوطلب در هر گرايش : نمره به درصد نام درس
17.77 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 5844 5784 3026 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 5224 5196 2174 2 86.66 متون فقه
مجاز 341 40 38 8675 3 72.22 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 2633 2613 3172 4 74.44 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 9229 9182 1994 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 4377 4342 3131 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 490 474 5379 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 9679 9666 2180 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
74.44 ائين دادرسي كيفري
16.09 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: سفيد حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 3

1- نمرات اکتسابي
      وضعيت داوطلب در هر گرايش : نمره به درصد نام درس
3.33 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 6324 6264 2939 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 8826 8798 1838 2 85.55 متون فقه
مجاز 341 57 55 8540 3 54.44 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 2993 2973 3063 4 86.66 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 3218 3171 2661 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 6299 6264 2771 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 625 603 5151 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 13502 13489 1840 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
77.77 ائين دادرسي كيفري
17.33 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: 78.88 حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

  

نمونه کارنامه 4

1- نمرات اکتسابي
  وضعيت داوطلب در هر گرايش : نمره به درصد نام درس
14.44 حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 4951 4891 3217 8و1 3.33 ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 12127 12099 1674 2 78.88 متون فقه
مجاز 341 162 157 7898 3 68.88 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 4720 4700 2705 4 74.44 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 17575 17528 1584 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 4943 4908 3010 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 1041 1013 4665 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 10072 10059 2143 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
64.44 ائين دادرسي كيفري
13.92 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: سفيد حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 5

1- نمرات اکتسابي
   وضعيت داوطلب در هر گرايش : نمره به درصد نام درس
سفيد متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 13289 13229 2122 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 22458 22430 1202 2 67.77 متون فقه
مجاز 341 325 315 7363 3 48.88 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 9501 9481 2216 4 86.66 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 10400 10353 1925 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 14743 14708 1939 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 1313 1283 4433 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 22795 22782 1202 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
68.88 ائين دادرسي كيفري
12.02 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: 66.66 حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

با چه رتبه ای در چه رشته ای؟

دانشجوی کارشناسی ارشد پس از قبولی در آزمون طبق علاقه و اولویت های خود، همچنین تراز و رتبه ی کسب شده انتخاب رشته ی خود را آغاز می کنند. اما گاهی دانشجو دچار اشتباهات زیادی می شود به طور مثال برای انتخاب رشته ی مورد علاقه اش ظرفیت دانشگاه ها را جمع می زند و اگر با رتبه اش تناسب نداشته باشد از انتخاب رشته در آن دانشگاه صرف نظر می کند یا از سهمیه های ثبت نام در آزمون ارشد بی اطلاع هستند یا اشتباهاتی این چنینی. پس با توجه به زیاد بودن اطلاعات موجود و همین طور استرس دانشجو برای انتخاب رشته ای بهتر، کمک گرفتن از نرم افزار انتخاب رشته بهترین گزینه برای دانشجوی ارشد است. این نرم افزار با درنظر گرفتن تمام موارد بالا به دانشجو امکان می دهد که با وارد کردن تراز و رتبه اش از رشته و دانشگاه هایی که احتمال قبولی در آن بیشتر است مطلع شود.

برای مثال دانشجویی که قصد دارد در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا ادامه تحصیل دهد اما از رتبه و ترا تقریبی برای این گرایش بی اطلاع است می تواند با کمک از نرم افزار خانه ی مشاوره  بهترین انتخاب رشته را داشته باشد.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره به دانشجویان ارشد این امکان را می دهد که رشته و دانشگاه مورد نظرشان را با توجه به تراز و رتبه شان مشاهده کنند این نگاه به دانشجو انتخابی مطمئن و واقع بینانه می دهد زیرا هم از ایده آل های خود برای انتخاب های علمی اش بهره گرفته و هم از واقعیت های موجود کمک گرفته است. ضمن این که استفاده از این نرم افزار با نگاهی واقع بینانه قطعاً احتمال قبولی دانشجوی ارشد را بسیار بالا می برد. 

انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق جزا و جرم شناسی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق جزا و جرم شناسی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق جزا و جرم شناسی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق جزا و جرم شناسی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق جزا و جرم شناسی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور