نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا

 • نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا ، انتخاب رشته کنکور فقه و حقوق جزا ، انتخاب رشته دانشگاه فقه و حقوق جزا

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور فقه و حقوق جزا ، انتخاب رشته کنکور سراسری فقه و حقوق جزا ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد فقه و حقوق جزا توسط نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته فقه و حقوق جزا
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاه مورد نظرتان به کمک نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته فقه و حقوق جزا و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

انتخاب رشته امسال، هوشمندانه تر از انتخاب رشته سال های گذشته

با توجه به پیشرفت در دنیای مدرن و گستردگی و پراکندگی آمار موجود در باب انتخاب رشته، هر دانشجو در زمان انتخاب رشته خود نیازمند یک برنامه ی دقیق و جامع است تا بتواند با اطمینان خاطر بهترین انتخاب رشته را داشته باشد. این امر تنها زمانی اتفاق می افتد که از نرم افزار انتخاب رشته کمک بگیرد و مطمئن باشد که بهترین کمک را به او خواهد کرد. در همین راستا کارشناسان خانه مشاوره با بررسی دقیق اطلاعات و آمار دانشجویان کارشناسی ارشد دوره های پیش و تدوین نرم افزار انتخاب رشته کمک قابل توجهی به دانشجویان ارشد حقوق برای داشتن انتخاب رشته ای معقول و در عین حال متناسب با علایقشان کرده است.

با رتبه کجا قبول می شم؟

یکی از مهم ترین پرسش های داوطلبان ارشد پس از صدور کارنامه این است که با این رتبه کجا قبول می شوم؟ برای آگهی از این امر باید از تراز و رتبه مشابه با رتبه ی خودشان مطلع شوند و با در نظر گرفتن این امر که پذیرفته شدگان در کدام دانشگاه و در چه رشته ای ادامه تحصیل دهند انتخاب رشته ای بهتر داشته باشند، این امر تنها زمانی ممکن است که از نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره استفاده کنند. در این صورت به راحتی می توانند با وارد کردن رتبه ی خود از دانشگاه و رشته ای که احتمال قبولی شان در آن بیشتر است، آگاه شوند.

در ادامه چند نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد حقوق آورده می شود که برای اطلاع از گرایش ارشد فقه و حقوق جزا، باید گرایش 3 را مورد بررسی قرار دهید.

نمونه کارنامه 1

  1- نمرات اکتسابي
نمره به درصد نام درس
4-وضعيت داوطلب در هر گرايش : 35.55 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق مدني
غير مجاز 682 4092 4032 3450 8و1 سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 395 2457 2429 2862 2 سفيد ائين دادرسي مدني
مجاز 341 8 8 9083 3 91.11 متون فقه
غير مجاز 152 1752 1732 3626 4 65.55 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 493 3925 3878 2501 5 68.88 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 479 1995 1960 3880 6 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 161 178 174 6288 7 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 152 4369 4356 2874 9 سفيد حقوق اساسي
سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
17.3 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: 86.66 ائين دادرسي كيفري
سفيد حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 2

1- نمرات اکتسابي
نمره به درصد نام درس
17.77 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
4-وضعيت داوطلب در هر گرايش : سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 5844 5784 3026 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 5224 5196 2174 2 86.66 متون فقه
مجاز 341 40 38 8675 3 72.22 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 2633 2613 3172 4 74.44 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 9229 9182 1994 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 4377 4342 3131 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 490 474 5379 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 9679 9666 2180 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
74.44 ائين دادرسي كيفري
16.09 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: سفيد حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 3

1- نمرات اکتسابي
نمره به درصد نام درس
4.44 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
4-وضعيت داوطلب در هر گرايش : سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 7646 7586 2719 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 10214 10186 1758 2 76.66 متون فقه
مجاز 341 43 41 8670 3 63.33 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 3982 3962 2831 4 82.22 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 3884 3837 2510 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 7527 7492 2595 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 781 753 4933 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 14580 14567 1760 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
86.66 ائين دادرسي كيفري
16.18 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: 73.33 حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 نمونه کارنامه 4

1- نمرات اکتسابي
نمره به درصد نام درس
3.33 متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
4-وضعيت داوطلب در هر گرايش : سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 6324 6264 2939 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 8826 8798 1838 2 85.55 متون فقه
مجاز 341 57 55 8540 3 54.44 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 2993 2973 3063 4 86.66 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 3218 3171 2661 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 6299 6264 2771 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 625 603 5151 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 13502 13489 1840 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
77.77 ائين دادرسي كيفري
17.33 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: 78.88 حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 5

1- نمرات اکتسابي
نمره به درصد نام درس
سفيد متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
4-وضعيت داوطلب در هر گرايش : سفيد حقوق مدني
نتيجه در سهميه آخرين رتبه مجاز در سهميه رتبه داوطلب بدون سهميه رتبه داوطلب در سهميه نمره کل گرايش سفيد حقوق تجارت
غير مجاز 682 10022 9962 2425 8و1 سفيد ائين دادرسي مدني
غير مجاز 395 17790 17762 1460 2 71.11 متون فقه
مجاز 341 76 74 8383 3 62.22 حقوق جزاي عمومي
غير مجاز 152 6115 6095 2524 4 82.22 حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز 493 20115 20068 1460 5 سفيد حقوق بين الملل عمومي
غير مجاز 479 11016 10981 2233 6 سفيد حقوق اداري
غير مجاز 161 1203 1174 4527 7 سفيد حقوق اساسي
غير مجاز 152 19674 19661 1460 9 سفيد حقوق مدني /تعهدات
سفيد حقوق بين الملل خصوصي
87.77 ائين دادرسي كيفري
14.6 6-معدل اعمال شده: مجاز 5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب: سفيد حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيد سازمانهاي بين المللي

 

با چه رتبه در چه رشته ای؟

دانشجوی ارشد پس از قبولی در آزمون، طبق علاقه و اولویت های خود همچنین با توجه به رتبه کسب شده انتخاب رشته خود را آغاز می کنند. اما با توجه به زیاد بدون و پراکندگی اطلاعات موجود و همین طور استرس دانشجو برای داشتن انتخاب رشته ایده آل و در عین حال واقع بینانه، کمک گرفتن از  نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره بهترین راه حل موجود است. این نرم افزار به دانشجوی ارشد این امکان را می دهد که پذیرفته شدگان هر دانشگاه و هر رشته را با توجه به تراز و رتبه ی مشابه با خود، مورد بررسی قرار دهد. این امر قطعاً به دانشجو در انتخابی بهتر کمک خواهد کرد.

برای مثال دانشجویی که قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد فقه و حقوق جزا را دارد و از رتبه ی مجاز برای دانشگاه مورد نظرش بی اطلاع است می تواند با کمک گرفتن از نرم افزار انتخاب رشته، پاسخ تمامی این پرسش ها را بیابید.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ارشد فقه و حقوق جزا:

دانشجویی که قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد فقه و حقوق جزا را دارند برای بالا بردن احتمال قبولی خود در دانشگاه باید دروسی را که ضریب بالاتری دارند بیشتر مورد توجه قرار دهند. برای مثل در گرایش فقه و حقوق جزا، دروس حقوق جزای عمومی و حقوق جزای خصوصی، همچنین آیین دادرسی کیفری دارای ضریب بالایی است و هر چقدر درصد پاسخ گویی به این پرسش ها بیشتر باشد احتمال قبولی آن ها در دانشگاه بیشتر خواهد شد. برای آگاهی بیشتر در این باره می توان از  نرم افزار انتخاب رشته خانه مشاوره کمک گرفت برای مثال دانشگاه دامغان و رشته فقه و حقوق جزا را در نرم افزار وارد می کند و از درصد تقریبی دروس و رتبه ی مورد نیاز مطلع می شوند. این اطلاعات به دانشجوی ارشد انتخابی مطمئن و واقع بینانه می دهد زیرا هم از ایده آل هایش برای انتخاب علمی بهره گرفته و هم از واقعیت های موجود. 

انتخاب رشته فقه و حقوق جزا امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های فقه و حقوق جزا هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور فقه و حقوق جزا با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور فقه و حقوق جزا تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته فقه و حقوق جزا و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته فقه و حقوق جزا با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته فقه و حقوق جزا

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری فقه و حقوق جزا و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته فقه و حقوق جزا

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته فقه و حقوق جزا ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته فقه و حقوق جزا کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته فقه و حقوق جزا ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور