معافیت پزشکی ریه

  • معافیت پزشکی ریه، معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری، شرایط معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی، مراحل معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری خدمت سربازی
  • کارت معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری، اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی جهت سؤالات متداول معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری و اخبار مرتبط با نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی

بیماری های ریه و قفسه صدری بخش هفت آئین نامه ی اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را شامل می شود. اگر مشمول خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی را داشته باشند، در صورتی که معاف دائم شوند، می توانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری را دریافت نمایند. بنابراین بسیار مهم است که مشمولان خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی ریه را بدانند، بنابراین پیشنهاد می گردد که اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی، از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمایی بگیرید تا بتوانید در اسرع وقت، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی ریه را دریافت نمایید.

بنر نظام وظیفه

شرایط معافیت پزشکی آمفیزم ریه

بیماری های ریه و قفسه صدری، بخش هفتم آئین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی را شامل می شود. اگر مشمول خدمت سربازی شرایط معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی را داشته باشند، در صورتی که معاف دائم شوند، می توانند کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی ریه و قفسه ی صدری را دریافت نمایند.

بسیار مهم است که مشمولان خدمت سربازی، شرایط معافیت پزشکی ریه را بدانند. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از شرایط معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی از مشاوره تلفنی نظام وظیفه راهنمای بگیرید تا بتوانید در اسرع وقت، کارت پایان خدمت خود را از طریق معافیت پزشکی ریه را دریافت نمایند.شرایط معافیت پزشکی آمفیزم ریه

الف) بصورت منتشر : معاف دائم

ب) لوکالیزه: معاف از خدمات رزمی

مراحل معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی

مشمولان خدمت سربازی که شرایط معافیت پزشکی ریه وقفسه ی صدری را داشته باشند، می توانند جهت دریافت کارت معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی، اقدام نمایند.

جهت تحقق این امر، مشمول خدمت سربازی باید دفترچه ی راهنمای خدمت سربازی را دریافت نماید و پس از تکمیل آن به همراه مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی مراجعه نماید و مراحل بعدی را طی نماید. بنابراین پیشنهاد می گردد جهت اطلاع دقیق از مراحل معافیت پزشکی ریه و قفسه ی صدری خدمت سربازی و اخبار مرتبط با آن و اطلاع از اخبار جدید نظام وظیفه، در کانال تلگرام خانه مشاوره عضو شوید تا در اسرع وقت کارت پایان خدمت سربازی خود را از طریق معافیت پزشکی ریه را دریافت نمائید.

خانه مشاوره در موضوعات زیر شما را راهنمایی می کند:

  • معافیت پزشکی ریه، معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری، شرایطم عافیت پزشکی ریه و قفسه صدری خدمت سربازی
  • مراحل معافیت پزشکی ریه خدمت سربازی، کارت معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری خدمت سربازی
  • مشاوره تلفنی معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری سربازی، مشاوره تلفنی اخبار جدید مرتبط با معافیت پزشکی ریه سربازی
  • و هر سؤلی که پیرامون معافیت پزشکی ریه و قفسه صدری خدمت سربازی و اخبار جدید مرتبط با آن و اخبار مربوط به نظام وظیفه که ممکن است برایتان پیش آید.
تماس با مشاور