ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA 96

 • ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته دانشگاه مدیریت کسب و کار MBA

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور سراسری مدیریت کسب و کار MBA ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد مدیریت کسب و کار MBA توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

بی شک یکی از مهم ترین نکات در هنگام انتخاب رشته و گرایش مربوطه آن ظرفیت پذیرش دانشگاه ها می باشد که توجه به این نکته باعث انتخاب هوشمندانه و دقیق شما داوطلبان می گردد.

در این قسمت سعی شده است که ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در مقطع ارشد در رشته مدیریت کسب و کار به تفکیک بررسی می شود. هم چنین کلیه دانش آموختگان می توانند با مراجعه به نرم افزار انتخاب رشته ارشد از ظرفیت پذیرش و رتبه و تراز لازم برای ورود به رشته و گرایش مدنظر خود مطلع شوند.

ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه سراسری:

پذیرش در مقطع ارشد رشته MBA در دانشگاه سراسری نسبت به رشته های دیگر کمی سخت تر و نیاز به تلاش بیشتری دارد. زیرا با توجه به شرایط خوب این دانشگاه اکثر داوطلبان در وحله ی اول به سمت این دانشگاه روی می آورند. در این میان دانشگاه خوارزمی و دانشگاه صنعتی مالک الشتر با ظرفیت 40 نفری بیشترین میزان ظرفیت را در بین دانشگاه های دولتی دارا می باشند.

جدول ظرفیت پذیرش دانشگاه سراسری

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 15 فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 12
روزانه دانشگاه تبریز 4 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تبریز 4 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تبریز 4 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه تبریز 4 گرایش مالی
روزانه دانشگاه تهران 4 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 4 گرایش خدمات
روزانه دانشگاه تهران 4 گرایش سازمان های پروژه محور
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه تهران 4 گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه تهران 4 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تهران 4 گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده مدیریت) 4 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA)- گرایش عملیات و زنجیره تأمین- پذیرش دانشجو در نیمسال دوم صورت می پذیرد
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش فناوری – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 گرایش استراتژی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 گرایش مالی – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی 10 گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان 6 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه سمنان 5 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه سمنان 8 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 8 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 6 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
روزانه دانشگاه سمنان 6 گرایش فناوری
روزانه دانشگاه سمنان 3 گرایش مالی
روزانه دانشگاه شاهرود 15
روزانه دانشگاه شاهرود 10 آموزش محور
روزانه دانشگاه شیراز 8 گرایش استراتژی – آموزش محور
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 20
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 9
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران 10 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران 10 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران 10 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران 10 گرایش فناوری
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران 10 گرایش مالی
روزانه دانشگاه صنعتی شریف – تهران 55 گرایش عمومی
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 12 شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 5 ویژه شاغلین نیروهای مسلح – شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج 10
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 8
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران 5 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین 6
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش خدمات
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش سازمانهای پروژه محور
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 گرایش عملیات و زنجیره تأمین – محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش نوآوری و توسعه محصول و خدمت
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 گرایش عملیات و زنجیره تأمین
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 گرایش فناوری
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مالی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 7 آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 10
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 10
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 5
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 3 آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف – تهران 5 گرایش عمومی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر 12 شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 4

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد  مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه آزاد:

در جدول زیر لیستی از دانشگاه های آزاد و پذیرش و تکمیل ظرفیت آن ها را در سال های گذشته به اختصار مشاهده می نمایید.

جدول ظرفیت پذیرش آزاد 2

تکمیل ظرفیت سال 91 علوم داروئی
پذیرش اولیه 92 علوم داروئی، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت دوم 92 الکترونیکی
پذیرش اولیه 93 علوم داروئی، الکترونیکی
تکمیل ظرفیت اول 93 تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه
تکمیل ظرفیت دوم 93 الکترونیکی
تکمیل ظرفیت سوم 93 الکترونیکی، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه
پذیرش اولیه 94 علوم داروئی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه
تکمیل اول 94 الکترونیکی
پذیرش اولیه 95 علوم داروئی، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، یادگار امام خمینی (ره) شهرری، فیروزکوه، الکترونیکی، تهران جنوب (پردیس مرکز بین المللی کیش)
تکمیل ظرفیت 95 الکترونیکی، تهران جنوب(پردیس مرکز بین المللی کیش)

 ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد  مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه غیر انتفاعی:

از دیگر دانشگاه های مقطع ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه غیر انتفاعی بوده که در گرایش های مختلف اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. همچنین لیستی از دانشگاه های مجازی غیر انتفاعی موجود را به تفکیک در جدول زیر مشاهده می نماییم.

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز 20 گرایش بازاریابی
مجازی غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران 40 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش های دایر بازاریابی، خدمات، استراتژی، مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش مالی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش رفتار سازمان و منابع انسانی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش استراتژی – آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی مژسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی – تهران 10 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی – آموزش محور
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی
یرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل 20 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد  مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه پیام نور:

علاقه مندان به این دانشگاه بیشتر آن دسته از دانش آموختگان می باشند که محدودیت زمانی را داشته و امکان تحصیل حضوری را ندارند. پذیرش در این دانشگاه نسبت به دانشگاه های دیگر نسبتاً راحت تر بوده و دانشجویان می توانند با درصد پایین تری از دروس در دانشگاه های پیام نور پذیرش داشته باشند.

جدول ظرفیت پذیرش پیام نور

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز خوانسار 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کارآفرینی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش کسب و کار بین المللی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش مالی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش استراتژی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش بازاریابی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 8
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15 پذیرش با عنوان مدیریت کسب و کار (MBA) – گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی – آموزش محور پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 15

 

در جدول زیر لیستی از ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف در 9 سال گذشته را مشاهده می کنید.
ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت کسب و کارMBA  در 9 سال گذشته

سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92 سال 93 سال 94 سال 95
روزانه تهران 70 88 82 83 106 146 150 264 262
روزانه سایرشهرستانها 29 36 42 44 93 115 95 133 133
کل روزانه 99 124 124 127 199 261 245 397 395
نوبت دوم (شبانه) تهران 98 115 81 108 85 61 104 66 93
نوبت دوم (شبانه) سایر شهرستانها 15 28 36 45 61 67 60 66 65
نوبت دوم (شبانه) کل 113 143 117 153 146 128 164 132 158
غیر انتفاعی تهران 15 15 15 19 18 30 30 60 55
غیرانتفاعی سایر شهرستانها 30 35 45 57 54 30 30 60 60
کل غیر انتفاعی 45 50 60 76 72 60 60 120 115
کل مجازی 70 120 110 198 180 670 360 285 650
پیام نور تهران، دماوند 20 20 20 88 53 60 46 207 46
پیام نور سایر شهرستانها 45 38 137 69
کل پیام نور 20 20 20 88 53 105 84 344 115
پردیس خودگردان (بین الملل) 75 87 73 194 184 145 110 189 211
جمع کل 422 544 504 836 834 1369 1023 1467 1644

توجه: ظرفیت رشته مدیریت (با ضرایب MBA ) در جدول بالا لحاظ نشده است
توجه: ظرفیت رشته مهندسی و مدیریت اجرایی (MBE) در جدول بالا آمده است
توجه: در ظرفیت سالهای 88، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 و 95 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
توجه: دوره های مجازی شامل مجایز دانشگاههای دولتی، مجازی غیرانتفاعی، مجازی ویژه شاغلین می باشد

 انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های مدیریت کسب و کار MBA هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور مدیریت کسب و کار MBA با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور مدیریت کسب و کار MBA تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته مدیریت کسب و کار MBA و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته مدیریت کسب و کار MBA با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری مدیریت کسب و کار MBA و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته مدیریت کسب و کار MBA

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته مدیریت کسب و کار MBA ممکن است برایتان پیش آید
تماس با مشاور