راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق

 • راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق ، نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، مشاوره تلفنی انتخاب رشته مهندسی برق

 • رتبه و تراز لازم برای قبولی رشته مهندسی برق کارشناسی ارشد، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی ارشد مهندسی برق

 • ظرفیت پذیر رشته مهندسی برق کارشناسی ارشد،‌ معرفی رشته مهندسی برق ارشد و مقادیر دانشگاه ها

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، بررسی احتمال قبولی شما در رشته دانشگاه موردنظرتان براساس نتایج سال های گذشته
 • تخمین رتبه، مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، ثبت نام دانشگاه بدون کنکور ارشد مهندسی برق

انتخاب رشته صحیح و مناسب، از دغدغه های اصلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق است. متأسفانه اکثر داوطلبان آشنایی کامل با انتخاب رشته صحیح را ندارند، برای این کار می توانید از نرم افزارهای انتخاب رشته مجموعه مهندسی برق و اطلاع دقیق از ظرفیت دانشگاه های پذیرنده مجموعه مهندسی برق، می توانید انتخاب رشته صحیحی داشته باشید، برای اطلاع از گرایش های مهندسی برق و ظرفیت آنها در دانشگاه های مختلف و همچنین اطلاع از آخرین رتبه قبولی هر گرایش از مجموعه مهندسی برق، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق استفاده نمایید.

رتبه و تراز لازم برای قبولی در کنکور سراسری و دانشگاه آزاد:

اطلاع از آخرین رتبه قبولی در هر دانشگاه، امری بسیار مهم و ضروری است، برای اطلاع دقیق از آخرین رتبه قبولی در دانشگاه های سراسری و آزاد می توانید از نرم افزارهای انتخاب  رشته مجموعه مهندسی برق استفاده نمایید، برای انتخاب رشته مجموعه مهندسی برق،  ظرفیت دانشگاه های سراسری و آزاد پذیرنده در هر گرایش متفاوت است، برای اطلاع دقیق ظرفیت هر گرایش از مجموعه برق در دانشگاه های سراسری و آزاد، از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد رشته برق استفاده نکنید تا انتخاب رشته صحیح بر اساس رتبه خودتان انجام دهید.

حداقل درصد دروس آخرین رتبه قبولی در کنکور:

داوطلبان در ایام انتخاب رشته، دغدغه بزرگی برای انتخاب رشته صحیح دارند، هر داوطلب مجموعه مهندسی برق با اطلاع از آخرین رتبه قبولی در هر دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد، می تواند انتخاب رشته دقیق و مناسبی داشته باشد، جدول زیر، آخرین رتبه حدودی قبولی در دانشگاه های کشور را بیان می کند، برای اطلاع دقیق از آخرین رتبه ی رشته قبولی در هر دانشگاه، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق استفاده نمایید.

کد ضریب آخرین رتبه حدودی قبولی در دوره روزانه آخرین رتبه قبولی در دوره غیر روزانه
1 1352 1151
2 865 7162
3 1412 10151
4 752 6549
5 410 6231
6 374 7132

 

همچنین برای قبولی در دانشگاه های آزاد با توجه به تراز شما، احتمال قبولی بسیار زیاد است و هر داوطلب با حداقل تراز 4052 می تواند در کارشناسی ارشد مجموعه برق در دانشگاه های آزاد قبول شود، برای اطلاع دقیق از آخرین تراز قبولی هر دانشگاه آزاد، از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید تا بهترین انتخاب رشته را در مجموعه مهندسی برق داشته باشید.

 

ظرفیت پذیرش رشته دانشگاهی:

یکی از مسئله های مهم در انتخاب رشته این است که ظرفیت هر دانشگاه در رشته برق و در گرایش مورد نظر را بدانید تا بتوانید انتخاب رشته صحیح و مناسبی داشته باشد،  در مجموعه مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد، تعداد دانشگاه های پذیرنده هر گرایش، بسیار زیاد است که در جدول ذیل، تعدادی از دانشگاه های پذیرنده ی مجموعه مهندسی برق ارائه شده است که برای اطلاع دقیق از تمامی دانشگاه های دارای ظرفیت کارشناسی ارشد رشته برق، می توانید از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته در مقطع کارشناسی ارشد در تمامی گرایش های مهندسی برق استفاده نمایید.

 

مجموعه مهندسی برق

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 10
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 9
روزانه دانشگاه تبریز مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 5
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 9
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 13
روزانه دانشگاه گیلان- رشت مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال 10
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 9
  دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک  
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها 3
روزانه دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها 4
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 5
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی برق گرایش افزارهای میکرو و نانو الکترونیک 4
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک و دیجیتال 9
مجازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها 3
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک و دیجیتال 10
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها 2
پیام نور دانشگاه پیام نور تهران، تهران شمال مهندسی برق گرایش افزارهای میکرو و نانو الکترونیک 10
پیام نور دانشگاه پیام نور تهران، تهران شمال مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 10
غیرانتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا مشهد مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک 30

و …

مجموعه مهندسی برق (کد ضریب 2)

دوره تحصیل نام دانشگاه عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه بیرجند مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 20
روزانه دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 16
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 18
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی گرایش برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 11
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی گرایش برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 9
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی گرایش برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 4
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 11
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 3
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی 17
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران   3
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران راه آهن برق 10
روزانه دانشگاه شیراز مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور 5
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 8
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 5
نوبت دوم دانشگاه اراک مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 6
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی 3
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی 2
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی 40
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 15
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی 4
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی 4
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت 15
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی 20
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی پویش قم مهندسی برق گرایش برنامه ریزی مدیریت سیستم های  انرژی 20

مجموعه مهندسی برق(کد ضریب 3)

دوره تحصیلی دانشگاه عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 15
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 7
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 18
روزانه دانشگاه تبریز مهندسی برق گرایش مخابرات نوری 4
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 12
روزانه دانشگاه شیراز مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 25
روزانه دانشگاه صنعتی شریف تهران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 24
روزانه دانشگاه شهید بهشتی تهران مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری 10
روزانه دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری 5
روزانه   مهندسی گرایش شبکه های مخابراتی 5
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 12
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 12
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی برق گرایش مخابرات نوری 3
نوبت دوم دانشگاه شهید با هنر کرمان مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 10
نوبت دوم دانشگاه یزد مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 15
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری 3
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 40
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 10
پردیس خودگردان دانشگاه خلیج فارس بوشهر مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 12
غیرانتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری 20

 

مجموعه مهندسی برق(کد ضریب 4)

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین مهندسی برق گرایش کنترل 15
روزانه دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش کنترل 12
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران مهندسی برق گرایش کنترل 8
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی برق گرایش کنترل 8
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق گرایش کنترل 18
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق گرایش کنترل 15
روزانه دانشگاه یزد مهندسی برق گرایش کنترل 11
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی برق گرایش کنترل 9
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی برق گرایش کنترل 4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی برق گرایش کنترل 10
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر مهندسی برق گرایش کنترل 10
مجازی دانشگاه تربیت مدرس مهندسی برق گرایش کنترل 30
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مهندسی برق گرایش کنترل 10
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد مشهد مهندسی برق گرایش کنترل 20
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم تهران مهندسی برق گرایش کنترل 15
….

….

 

مجموعه مهندسی برق (کد ضریب 5)

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان / رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه اصفهان مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک 7
روزانه دانشگاه تهران مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک 10
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک 11
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک 13
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک 6
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک 5
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی 2
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک 9
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا مشهد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک 20
غیرانتفاعی مؤسسه غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان اصفهان مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک 20

….

 

مجموعه مهندسی برق (کد ضریب 6)

دوره تحصیلی نام دانشگاه عنوان رشته / گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تبریز مهندسی مکاترونیک 14
روزانه دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی مکاترونیک 4
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی مکاترونیک 12
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی مکاترونیک 6
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران مهندسی مکاترونیک 4
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مهندسی مکاترونیک 4
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مهندسی مکاترونیک 15
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا مشهد مهندسی مکاترونیک 20

….

….

     

 

دانشگاه های آزاد پذیرنده مجموعه مهندسی برق:

 • مهندسی پزشکی – بیو الکتریک:

واحد الکترونیکی، واحد اهر، واحد تبریز، واحد تهران جنوب،‌ واحد تهران شما، واحد تهران مرکزی، واحد علوم تحقیقات، واحد قزوین، واحد کازرون، واحد مشهد

 • مهندسی برق- قدرت

واحد ابهر، واحد اراک،‌واحد اردبیل،‌واحد ارومیه، واحد اسلامشهر، واحد الکترونیکی، واحد اهواز، واحد ایلام،‌واحد تهران شمال، واحد تهران جنوب، واحد تهران مرکز، واحد رودهن، واحد ساری، احد علوم تحقیقات،‌واحد قزوین، واحد کرج، واحد لاهیجان، ‌واحد لبنان،‌ مرکز بین المللی کیش، واحد همدان و …

 • مهندسی برق – الکترونیک:

واحد اراک، ‌واحد اصفهان (خورسگان)، واحد الکترونیکی، واحد تهران جنوب، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکز، واحد رودهن، واحد سنندج، واحد علوم تحقیقات واحد قزوین، واحد لاهیجان، واحد لبنان، واحد یزد، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری و …

 • مهندسی برق – مخابرات:

واحد اسلامشهر، واحد الکترونیکی، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران مرکزی، واحد ساری، واحد شهر قدس، واحد علوم و تحقیقاتی، واحد کازرون، واحد کرمانشاه، واحد لبنان، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری و…

 • مهندسی برق – کنترل:

واحد الکترونیکی، واحد بوشهر، واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال،‌واحد تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، ‌واحد قزوین، واحد لبنان،‌مرکز شهریار، واحد مشهد، واحد نجف آباد و ..

 • مهندسی برق – قدرت، گرایش سیستم های قدرت

واحد تهران جنوب، واحد تهران شمال، واحد تهران غرب، واحد تهران مرکزی، واحد دامغان، واحد کاشان، واحد گرمسار، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری و …

 • مهندسی برق- قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی:

واحد آشتیان، واحد تهران غرب،‌ واحد تهران مرکزی، واحد کازرون، واحد میانه، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری و…

 • مهندسی برق – قدرت گرایش ماشین های الکتریکی:

واحد انار، واحد تبریز، واحد تهران جنوب، واحد تهران غرب، واحد تحقیقات،‌واحد نراق، واحد یادگار امام خمینی ( ره)، شهرری و ….

 • مهندسی برق- قدرت گرایش الکترونیک قدرت:

واحد الکترونیکی، واحد بجنورد، واحد تهران جنوب، واحد تهران غرب،‌واحد تهران مرکزی، واحد خمینی شهر،‌واحد کازرون،‌واحد گناباد، واحد یادگار امام خمینی‌(ره)، شهرری و …

 • مهندسی برق- مخابرات نوری:

واحد مجلسی و واحد نجف آباد

  

معرفی نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد مهندسی برق

انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 96، به دلیل ادغام کنکور سراسری و آزاد بسیار مهم است،‌از این رو بسیار مهم است که بدانید چگونه در رشته ی مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد،‌ انتخاب رشته صحیحی داشته باشید، برای این امر، اطلاع از دانشگاه های پذیرنده ی رشته مهندسی برق و گرایش های آن،‌در دانشگاه های سراسری و آزاد بسیار مهم است. برای اطلاع دقیق از این موارد می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی برق استفاده نمایید، استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد و مشورت با مشاوران با تجربه و تخصصی مهندسی برق، کمک بزرگی به انتخاب رشته صحیح شما خواهد کرد. شما با توجه به رتبه ی خودتان در گرایش مهندسی برق می توانید انتخاب رشته مناسبی داشته باشید، با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد مهندسی برق، از آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های مختلف آگاه شوید و  بهترین انتخاب رشته را داشته باشید.

 

معرفی رشته های دانشگاه و گرایش های آن:

مجموعه مهندسی برق، یکی از مجموعه های امتحانی فنی و مهندسی است که از بهترین این مجموعه می باشد،‌ دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد در رشته برق،‌با اصطلاحات تخصصی رشته برق از جمله مدارهای مجتمع، الکترونیک قدرت، مخابرات، ماشین، بررسی سیستم های قدرت و … سیستم های کنترل خطی و .. آشنا شده و فارغ التحصیلان در این مقطع می توانند در دانشگاه ها مشغول به تدریس شوند و همچنین  متخصصان در رشته برق در مقطع کارشناسی ارشد،‌می توانند در کارخانجات، انوع نیروگاه ها، صنایع هوافضا، خودروسازی، مخابرات،‌شرکت برق و … مشغول به کار شوند.

گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی برق:

الف) مهندسی برق- گرایش مخابرات:

دانشجویان در گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد، ‌با روش های علمی و تکنولوژی های جدید موجی و مخابراتی در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات آشنا شده و فارغ التحصیلان در این مقطع می توانند در صنایع هوایی، رادار و مخابراتی و… مشغول به فعالیت شوند.

مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل شده که دانشجویان در گرایش میدان  ‌با مفاهیم مرتبط با میدان های مغناطیسی، امواج رادیویی، مایکروویو، آنتن، دکل و … آشنا میشوند و در گرایش سیستم، فارغ التحصیلان، ‌می توانند فیلترهایی طراحی کند که نویز و پارازیت را از امواج اصلی حذف کنند تا مشکلات ارتباطی برطرف شود.

 

ب) مهندسی برق گرایش کنترل:

دانشجویان در این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، ‌با مفاهیم مرتبط در ارتباط با کنترل متغیرهای اساسی سیستم آشنا شده و متخصصان در گرایش کنترل می توانند با استفاده از محاسبات ریاضی و طراحی و نرم افزارهای جدید در مشاغل مرتبط از جمله صنایع هوایی، فضاپیما، موشک ها و …. فعالیت نمایند.

 

ج) مهندسی برق – گرایش الکترونیک

مهندسی برق در شاخه الکترونیک دارای گرایش های طراحی آنالوگ، مدارهای دیجیتال، ادوات میکرو و نانو الکترونیک است.

در طراحی آنالوگ، دانشجویان با مدارات الکترونیکی آنالوگ از جمله،‌سلف، خازن، مقاومت و .. بیشتر آشنا شده و در طراحی سیستم های آنالوگ از آن استفاده کرده و متخصصان در این گرایش می توانند سیستم های الکترونیکی از جمله وسایل خانگی، سیستم های ارتباطی را طراحی نمایند.

در گرایش طراحی مدارهای دیجیتال، دانشجویان به طراحی بردهای کنترلی و با استفاده از میکروکنترلرهای عمومی یا خاص می پردازند و متخصصان در این گرایش علاوه بر تدریس و انجام امور تحقیقی و پژوهشی، در مراکز نظامی نیز می توانند مشغول به فعالیت شوند.

در گرایش ادوات میکرو و نانو الکترونیک، که گرایش جدیدی می باشد، دانشجویان و متخصصان امور تحقیقاتی و پژوهشی می پردازند و فعلاً در کشور، در این زمینه پیشرفت کرده و انتظار رشد و پیشرفت در سایر زمینه های کاربردی در سال های آینده را داریم.

 

د) مهندسی برق – گرایش قدرت:

دانشجویان در گرایش قدرت در مقطع کارشناسی ارشد،‌به تولید برق در نیروگاه ها و اشغال نیرو از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه های خانگی و صنعتی و کارخانجاتی می پردازند و متخصصان در این گرایش به تمامی تکنولوژی های مرتبط با تولید،‌انتقال و توزیع آشنا شده و در این زمینه ها مشغول به کار می شوند.

همچنین فارغ التحصیلان در این گرایش، علاوه بر تدریس،‌ می توانند در نیروگاه آبی،‌ خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و … نیز مشغول به فعالیت شوند.

 

شرایط بورسیه و ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور:

متأسفانه داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه مهندسی برق،‌اطلاعات کافی از نحوه آموزش رشته برق در دانشگاه های کشور ندارد،‌برای این امر،‌داوطلبان باید بدانند که تفاوت بین شیوه آموزشی، آموز محور و پژوهش محور چیست. چون در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه مهندسی برق به صورت پژوهشی، دانشجویان با پایان نامه سرو کار دارند و احتمال قبولی‌ آنان در مقطع دکترا،‌ افزایش می یابد، همچنین برای بورسیه گرفتن در دانشگاه های معتبر خارج کشور در مقطع دکتری ملاک هایی مهم است، از جمله این ملاک­ ها ،‌ نوع دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد (دولتی،‌آزاد و…)، موضوع پایان نامه، استاد راهنما و… میباشد، پس داوطلبان باید اطلاعات دقیقی از هر گرایش در مجموعه مهندسی برق داشته باشند تا بتوانند انتخاب رشته صحیح و مناسبی داشته باشند، ‌برای این امر شما میتوانید از نرم افزار انتخاب رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا  از شرایط دقیق بورسیه و ادامه تحصیل در مقطع دکترا در داخل و خارج کشور آگاه شوید تا انتخاب رشته دقیق و مناسبی داشته باشید.

 

راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت:

دغدغه های اصلی داوطلبان رشته برق در مقطع کارشناسی ارشد،‌ قبولی در دانشگاه مورد نظر است،‌داوطلبان باید اطلاعات دقیقی از دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش آنها داشته و باشند و همچنین بدانند که کدام دانشگاه ها در مرحله ی تکمیل ظرفیت دانشجو می پذیرند تا بتوانند انتخاب رشته صحیح و مناسبی داشته باشند و نگران قبولی در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه مهندسی برق نباشند، برای این امر و اطلاع دقیق از دانشگاه هایی که در مرحله ی تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند، شما می توانید از نرم افزار انتخاب رشته  تخصصی مجموعه مهندسی برق استفاده کنید تا با دقت بیشتری انتخاب رشته کنید،‌زیرا احتمال قبولی افراد در مرحله تکمیل ظرفیت بیشتر است،‌پس با استفاده از تجربیات افراد متخصص و نرم افزار های تخصصی و به روز در مقطع کارشناسی ارد و در مجموعه مهندسی برق،‌آینده ای درخشان و موفق برای خود رقم بزنید.

 

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور برق:

یکی از دغدغه های اصلی داوطلبان و متقاضیان رشته مهندسی برق،‌کنکور سراسری و آزاد است،‌از این رو ‌متقاضیان کارشناسی ارشد مهندسی برق می توانند به فکر پذیرش در دانشگاه ها، بدون کنکور است،‌برای این امر، کسانی که در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام نکردند و یا در دانشگاه های پذیرنده مجموعه مهندسی برق،‌قبول نشدند،‌می توانند از طریق بدون کنکور وارد دانشگاه شوند،‌از این رو کسانیکه در مقطع لیسانس در مجموعه مهندسی برق از نفرات برتر بوده و دارای شرایط ‌آن بوده، می توانند در دانشگاه هی پذیرنده ی بدون کنکور ثبت نام کنند،‌برای اطلاع دقیق از دانشگاه هایی که در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه مهندسی برق، دانشجو می پذیرند، ‌میتوانید از نرم افزار انتخاب رشته تخصصی مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد استفاده کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

 

مشاوره انتخاب رشته مجازی کنکور:

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، در ایام انتخاب رشته،‌ دغدغه ی انتخاب رشته صحیح دارند،‌ برای این امر، داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق،‌نگران انتخاب رشته امسال نباشند،‌برای اطلاع از احتمال قبولی شما در دانشگاه های مورد نظر،‌ می توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید، شما می توانید با مشاوران تخصصی انتخاب رشته مجموعه مهندسی برق خانه مشاوره تماس بگیرید و مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد خانه مشاوره با استفاده از نرم افزارهای تخصصی انتخاب رشته در مقطع کارشناسی ارشد در مجموعه مهندسی برق شما را راهنمایی کرده و اطلاعات دقیق از آخرین رتبه قبولی در دانشگاه مورد و در گرایش های مجموعه برق در مقطع کارشناسی ارشد را به شما دهند،‌ برای استفاده از نرم افزار تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق و انجام یک انتخاب رشته صحیح و استفاده از تجارب سال های گذشته  مشاوران تخصصی انتخاب  رشته مجموعه مهندسی برق،‌ با مشاوران تخصصی انتخاب رشته کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق خانه مشاوره تماس بگیرید و آینده ای درخشان در بهترین دانشگاه را رقم بزنید.

 

 

خانه مشاوره در موضوعات زیر به شما مشاوره می دهد:

 • بررسی قبولی شما در رشته مهندسی برق و دانشگاه موردنظرتان بر اساس کارنامه های سال های گذشته
 • بررسی شانس قبولی شما در رشته مهندسی برق توسط نرم افزار انتخاب رشته ارشد مهندسی برق
 • مشاوره انتخاب رشته ارشد مهندسی برق ، معرفی رشته مهندسی برق و مقایسه دانشگاه ها توسط کارشناسان متخصص
 • رتبه و تراز لازم برای قبولی ارشد مهندسی برق ، حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی برق
 • و هر سؤالی که پیرامون انتخاب رشته ارشد مهندسی برق


تماس با مشاور