0 خبرنامه سنجش اموزش کشور درباره نتایج اسامی – مرکز مشاوره،سامانه مشاوره تلفنی در سراسر کشور


خبرنامه سنجش اموزش کشور درباره نتایج اسامی

با سلام واحترام به تمامی دانشجویان عزیز با توجه به اعلامیه حدید سازمان سنجش بسبت به قبولی بیش از ظرفیت خود اخباری از سوی این سازمان اعلام ومنتشر گردیده  است.

خبرنامه سنجش اموزش کشور درباره نتایج اسامی معرفی شدگان چندبرابر نیمه متمرکز دانشگاه ها وئ موسسات اموزش عالی در ازمون سال1395

 

الف) براساس‌ اخرین ضوابط مربوط به‌ گزينش برای این رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز بایستی، معرفي‌شدگان‌ هر يكرا در ‌ از كد برایرشته‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز تا چند برابر ظرفيت‌ در هر كد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از عالیه داوطلباني‌ كه‌ كدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ را در لیستی مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند و لیست را در ، استخراج‌ و اسامي‌  کرده باشندآنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گرديده‌ است.

ب) نحوه گزينش اعضا معرفي‌شدگان می بایست‌ چندبرابرظرفيت و ساير ضوابط رشته‌هاي خبرنامه سنجش اموزش کشور درباره نتایج اسامی را در ان  تحصيلي نيمه‌متمركزگذرانده باشند  در دفترچه‌ شماره‌ 3 راهنماي‌ انتخاب کرده اند رشته‌هاي تحصيلي فنی درج‌ گرديده‌ است ‌و هر يك‌ از كد رشته‌هاي هنری را در یک لیست‌ متمركز انتخابي‌ قبل‌ از كد رشته‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز پذيرفته‌شده‌‌اند، ان می بایست نشان در رديف‌ واجدين‌ شرايط رشته‌هاي‌ را داده شوند  نيمه‌متمركز قرار نگرفته‌‌اند.

ج) در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ان مقطع سراسري سالکاردانی1395، محدوديتي براي انتخاب رشته‌هاي در مقاطع کاردانی و کارشناسی نيمه‌متمركز، از نظر تعداد كد رشته وجود نداشته تمامی داوطلبان و داوطلبان مي‌توانستند در صورت تمايل، كد رشته‌هاي واجد شرايط و ضوابط است با توجه به ضوابط را رعایت فرمایید و بایستی در نظر گرفت که انهن از نظر قبولی در یکی از رشته ها میباشند  و كسب حد نصاب نمره (1 و يا 2 گروه آزمايشي)،خبرنامه سنجش اموزش کشور درباره نتایج اسامی حداكثر در 2 كد رشته نيمه‌متمركز با توجه به اولويت‌هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه از سوي سازمان معرفي مي‌گردد.

د) معرفي‌شدگان ايبایستی به صورت به انتخاب رشته مجدد .اين داوطلبان براساس  کارها و نمرات و نتایج خود خود در فرم انتخاب شد. فقط لازم است در مراحل‌ مختلف‌ و و انواع موضوعات و تراز نمرات انها ساير مراحل گزينش و يا آزمون عملي (مثل رشته ورزشي و آموزش تربيت بدني) شركت نمايند.

و) پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي نیمه متمرکز متمركز آزمون سراسري سال 95 جاری توجه داشته‌ باشند، چنانچه‌ ظ هر يك ‌از قرار گرفته‌اند، در صوه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ و يا رشته‌‌هاي‌ شده‌، مراجعه ‌نموده قبول شدگان و به عنوان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي در تمامی رشته ها شوند،قبولي‌ قبلي در رشته‌ متمركز لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين متمركز ميسر نمي‌باشد.

ه‍) اسامي رشته‌هاي مختلف تحصيلي مراحل مصاحبه، معاينه و نواقص را رعایت و ساير مراحل گزينش و علمي نهايي در دهه اول بهمن ماه سال از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اطلاع داوطلبان باشید خواهد رسيد.

تماس با مشاور