آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خصوص و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت مالی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوق خانواده و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد حقوقو درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد برق و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی ارشد تاریخ و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد معماریو درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیو درصد دروس
آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکیو درصد دروس

تماس با مشاور