نرم افزار انتخاب رشته  حقوق جزا و جرم شناسی

 • نرم افزار انتخاب رشته  حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته دانشگاه حقوق جزا و جرم شناسی

 • نرم افزار انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور سراسری حقوق جزا و جرم شناسی ،انتخاب رشته دانشگاه آزاد حقوق جزا و جرم شناسی توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • مشاوره راهنمای انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته کارشناسی کنکور آزاد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته و دانشگاهمورد نظرتان به کمکنرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و اینکه با رتبه شما سال گذشته چه رشته و دانشگاهی قبولی داشتند به کمک مشاورین مرکز انتخاب رشته

 

با توجه به پیشرفت در دنیای اطلاعات و گستردگی آمار موجود در باب انتخاب رشته ی دانشگاهی، هر دانشجو در زمان انتخاب رشته ی ارشد نیازمند یک برنامه ریزی جامع و دقیق است تا بتواند بهترین نحو ممکن انتخاب رشته کند. نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره با بررسی دقیق آمار و اطلاعات درباره ی انتخاب رشته به دانشجوی ارشد این اطمینان را می دهد که انتخاب رشته ای هوشمندانه و منطقی داشته باشد. برای مثال دانشجو می تواند با وارد کردن رتبه و تراز خود از رشته و گرایش ها، هم چنین دانشگاهی که درصد قبولی در آن بیشتر است مطلع شود. این امر علاوه بر دادن نگاهی واقع بینانه به دانشجو،‌او را از علایق و ایده آل هایش دور نمی کند و بهترین انتخاب رشته را برای او در پی دارد.

با رتبه کجا قبول میشم؟

یکی از بیشترین پرسش های مطرح شده توسط داوطلبان کنکور ارشد این است تکه با این رتبه کجا قبول می شوم؟ دانشجویان ارشد می توانند با آگاهی از تراز و رتبه ی تقریباً مشابه با رتبه ی خودشان، پاسخ منطقی ای برای این پرسش پیدا کنند. این امر تنها زمانی ممکن است که از نرم افزار خانه ی مشاوره استفاده کنند و با وارد کردن تراز و رتبه از رشته و دانشگاه پذیرفته شدگان دوره های پیش مطلع شوند و با استفاده از نتایج نرم افزار از دانشگاه ها و رشته هایی که احتمالی قبولی در آن ها بیشتر است مطلع شوند و در ادامه چند کارنامه از داوطلبان

کارشناسی ارشد مجموعه ی حقوق آورده می شود که برای اطلاع از گرایش حقوق جزا و جرم شناسی باید ضریب سوم (گرایش سوم) مورد بررسی قرار بگیرد.

نمونه کارنامه 1

نمرات اکتسابی
  وضعیت داوطلب در هر گرایشنمره به درصدنام درس
35.55متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
نتيجه در سهميهآخرين رتبه مجاز در سهميهرتبه داوطلب بدون سهميهرتبه داوطلب در سهميهنمره کلگرايشسفيدحقوق مدني
غير مجاز6824092403234508و1سفيدحقوق تجارت
غير مجاز3952457242928622سفيدائين دادرسي مدني
مجاز341889083391.11متون فقه
غير مجاز152175217323626465.55حقوق جزاي عمومي
غير مجاز493392538782501568.88حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز4791995196038806سفيدحقوق بين الملل عمومي
غير مجاز16117817462887سفيدحقوق اداري
غير مجاز1524369435628749سفيدحقوق اساسي
سفيدحقوق مدني /تعهدات
سفيدحقوق بين الملل خصوصي
17.36-معدل اعمال شده:مجاز5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:86.66ائين دادرسي كيفري
سفيدحقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيدسازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 2

 1- نمرات اکتسابي
     وضعيت داوطلب در هر گرايش :نمره به درصدنام درس
17.77متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
سفيدحقوق مدني
نتيجه در سهميهآخرين رتبه مجاز در سهميهرتبه داوطلب بدون سهميهرتبه داوطلب در سهميهنمره کلگرايشسفيدحقوق تجارت
غير مجاز6825844578430268و1سفيدائين دادرسي مدني
غير مجاز395522451962174286.66متون فقه
مجاز34140388675372.22حقوق جزاي عمومي
غير مجاز152263326133172474.44حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز4939229918219945سفيدحقوق بين الملل عمومي
غير مجاز4794377434231316سفيدحقوق اداري
غير مجاز16149047453797سفيدحقوق اساسي
غير مجاز1529679966621809سفيدحقوق مدني /تعهدات
سفيدحقوق بين الملل خصوصي
74.44ائين دادرسي كيفري
16.096-معدل اعمال شده:مجاز5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:سفيدحقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيدسازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 3

1- نمرات اکتسابي
      وضعيت داوطلب در هر گرايش :نمره به درصدنام درس
3.33متون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
سفيدحقوق مدني
نتيجه در سهميهآخرين رتبه مجاز در سهميهرتبه داوطلب بدون سهميهرتبه داوطلب در سهميهنمره کلگرايشسفيدحقوق تجارت
غير مجاز6826324626429398و1سفيدائين دادرسي مدني
غير مجاز395882687981838285.55متون فقه
مجاز34157558540354.44حقوق جزاي عمومي
غير مجاز152299329733063486.66حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز4933218317126615سفيدحقوق بين الملل عمومي
غير مجاز4796299626427716سفيدحقوق اداري
غير مجاز16162560351517سفيدحقوق اساسي
غير مجاز152135021348918409سفيدحقوق مدني /تعهدات
سفيدحقوق بين الملل خصوصي
77.77ائين دادرسي كيفري
17.336-معدل اعمال شده:مجاز5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:78.88حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيدسازمانهاي بين المللي

  

نمونه کارنامه 4

1- نمرات اکتسابي
  وضعيت داوطلب در هر گرايش :نمره به درصدنام درس
14.44حقوق مدني
نتيجه در سهميهآخرين رتبه مجاز در سهميهرتبه داوطلب بدون سهميهرتبه داوطلب در سهميهنمره کلگرايشسفيدحقوق تجارت
غير مجاز6824951489132178و13.33ائين دادرسي مدني
غير مجاز39512127120991674278.88متون فقه
مجاز3411621577898368.88حقوق جزاي عمومي
غير مجاز152472047002705474.44حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز493175751752815845سفيدحقوق بين الملل عمومي
غير مجاز4794943490830106سفيدحقوق اداري
غير مجاز1611041101346657سفيدحقوق اساسي
غير مجاز152100721005921439سفيدحقوق مدني /تعهدات
سفيدحقوق بين الملل خصوصي
64.44ائين دادرسي كيفري
13.926-معدل اعمال شده:مجاز5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:سفيدحقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيدسازمانهاي بين المللي

 

نمونه کارنامه 5

1- نمرات اکتسابي
   وضعيت داوطلب در هر گرايش :نمره به درصدنام درس
سفيدمتون حقوق به زبان خارجي /انگليسي -فرانسه /
سفيدحقوق مدني
نتيجه در سهميهآخرين رتبه مجاز در سهميهرتبه داوطلب بدون سهميهرتبه داوطلب در سهميهنمره کلگرايشسفيدحقوق تجارت
غير مجاز682132891322921228و1سفيدائين دادرسي مدني
غير مجاز39522458224301202267.77متون فقه
مجاز3413253157363348.88حقوق جزاي عمومي
غير مجاز152950194812216486.66حقوق جزاي اختصاصي
غير مجاز493104001035319255سفيدحقوق بين الملل عمومي
غير مجاز479147431470819396سفيدحقوق اداري
غير مجاز1611313128344337سفيدحقوق اساسي
غير مجاز152227952278212029سفيدحقوق مدني /تعهدات
سفيدحقوق بين الملل خصوصي
68.88ائين دادرسي كيفري
12.026-معدل اعمال شده:مجاز5-وضعيت انتخاب رشته داوطلب:66.66حقوق جزاوايين دادرسي كيفري
سفيدسازمانهاي بين المللي

 

با چه رتبه ای در چه رشته ای؟

دانشجوی کارشناسی ارشد پس از قبولی در آزمون طبق علاقه و اولویت های خود، همچنین تراز و رتبه ی کسب شده انتخاب رشته ی خود را آغاز می کنند. اما گاهی دانشجو دچار اشتباهات زیادی می شود به طور مثال برای انتخاب رشته ی مورد علاقه اش ظرفیت دانشگاه ها را جمع می زند و اگر با رتبه اش تناسب نداشته باشد از انتخاب رشته در آن دانشگاه صرف نظر می کند یا از سهمیه های ثبت نام در آزمون ارشد بی اطلاع هستند یا اشتباهاتی این چنینی. پس با توجه به زیاد بودن اطلاعات موجود و همین طور استرس دانشجو برای انتخاب رشته ای بهتر، کمک گرفتن از نرم افزار انتخاب رشته بهترین گزینه برای دانشجوی ارشد است. این نرم افزار با درنظر گرفتن تمام موارد بالا به دانشجو امکان می دهد که با وارد کردن تراز و رتبه اش از رشته و دانشگاه هایی که احتمال قبولی در آن بیشتر است مطلع شود.

برای مثال دانشجویی که قصد دارد در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا ادامه تحصیل دهد اما از رتبه و ترا تقریبی برای این گرایش بی اطلاع است می تواند با کمک از نرم افزار خانه ی مشاوره  بهترین انتخاب رشته را داشته باشد.

احتمال قبولی در انتخاب رشته ی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی:

نرم افزار انتخاب رشته ی خانه ی مشاوره به دانشجویان ارشد این امکان را می دهد که رشته و دانشگاه مورد نظرشان را با توجه به تراز و رتبه شان مشاهده کنند این نگاه به دانشجو انتخابی مطمئن و واقع بینانه می دهد زیرا هم از ایده آل های خود برای انتخاب های علمی اش بهره گرفته و هم از واقعیت های موجود کمک گرفته است. ضمن این که استفاده از این نرم افزار با نگاهی واقع بینانه قطعاً احتمال قبولی دانشجوی ارشد را بسیار بالا می برد. 

انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی امسال کمی هوشمندانه تر از انتخاب رشته های حقوق جزا و جرم شناسی هرسال؛ داوطلبان میتوانند برای انتخابی صحیح و آگاهانه در کنکور حقوق جزا و جرم شناسی با مرکز مشاوره انتخاب رشته کنکور حقوق جزا و جرم شناسی تماس گرفته و به کمک نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط انتخاب رشته بهترین گزینه ها را که شانس قبولی شما در آن بیشتر است انتخاب نمایید.

مشاورین مرکز انتخاب رشته در موضوعات زیر حیطه انتخاب رشته به شما مشاوره تلفنی میدهند:

 • بررسی احتمال قبولی شما در رشته حقوق جزا و جرم شناسی و دانشگاه مورد نظرشما در سراسر کشور، سال گذشته در رشته حقوق جزا و جرم شناسی با چه رتبه ای قبول شده اند؟ توسط نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • با رتبه شما چه رشته و چه دانشگاهی شانس قبولی بیشتری دارد؟ با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • مشاوره هوشمند تلفنی انتخاب رشته سراسری حقوق جزا و جرم شناسی و آزاد و معرفی رشته های دانشگاهی و مقایسه دانشگاه های رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 • مشاوره تلفنی انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ، انتخاب رشته کنکور ، انتخاب رشته کنکور آزاد

 • انتخاب رشته کارشناسی دانشگاه سراسری، انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی کنکور آزاد و سراسری

 • و هرسوالی پیرامون انتخاب رشته حقوق جزا و جرم شناسی ممکن است برایتان پیش آید


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی میتوانید در کانال خانه مشاوره عضو شوند.

تماس با مشاور
اعلام خرابی تماس